Καριέρα

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά

  • Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα
  • Θετικός Χαρακτήρας
  • Επικοινωνιακός/η
  • Συνεργάσιμος/η
  • Διδάξιμος/η
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 1 έτος)
  • Βιβλιάριο Υγείας

Παροχές

  • Μισθός και Ασφάλιση
  • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας